Korepetycje

Statystyka

Kompleksowa pomoc ze statystyki

przygotowanie do kolokwium i egzaminu głównie z zakresu:

Statystyka opisowa:

 • analiza struktury (miary tendencji centralnej, dyspersji, asymetrii, koncentracji)
 • korelacja i regresja (Pearsona, Spearmana itp.)
 • analiza szeregów dynamicznych (indeksy jednopodstawowe, łańcuchowe, agregatowe itp,)
 • dekompozycja szeregów dynamicznych (zastosowanie średniej ruchomej)
 • sezonowość i funkcja trendu

Statystyka matematyczna:
 • rozkłady statystyczne (rozkład normalny, t-Studenta, chi-kwadrat, F-Snedecora, Bernoulliego, Poissona, jednostajny, wykładniczy itp)
 • rachunek prawdopodobieństwa (zmienna losowa skokowa i ciągła, wyznaczanie dystrybuanty itp.)
 • estymacja punktowa i przedziałowa (dla średniej/frakcji/wariancji)
 • weryfikacja hipotez parametrycznych (dla średniej/frakcji/wariancji)
 • weryfikacja hipotez nieparametrycznych (testy losowości, zgodności, jednorodności)
 • weryfikacja hipotez w analizie korelacji i regresji
 • centralne twierdzenie graniczne, itp.
 • analiza wariancji ANOVA

FORMULARZ KONTAKTOWY

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TELEFON

WIADOMOŚĆ